Panel používateľa

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

1.Predávajúci je obchodná spoločnosť LV Slovakia so sídlom Papradno 1519, 01813 Papradno zapísaná v živnostenskom registri na Obvodnom úrade v Považskej Bystrici, č.OŽP-A/2011/03152-2, č.živ.registra 330-19000

IČO: 46153781
DIČ: 1083947601
Telefón: 0917 971593
E-mail: info@alea.sk

2.Pravidlá pri nakupovaní
Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala odoslaním elektronického formuláru alebo iným spôsobom zaslala platnú objednávku s kontaktnými a fakturačnými požadovanými údajmi.
Potvrdením objednávky Kupujúci potvrdzuje, že súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami ako aj s dodávkou tovaru, ktorý si touto formou objednal. Vzájomné vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami a sú pre obidve strany záväzné.

3. Registrácia zákazníka
V tomto elektronickom obchode môžu nakupovať iba registrovaní užívatelia. Užívateľ sa registruje tak, že vyplní v registračnom formulári príslušné údaje.

Predávajúci sa zaväzuje nepostúpiť získané informácie bez súhlasu Kupujúceho tretej strane ani ich nijakým spôsobom nezneužiť na hromadné rozposielanie nevyžiadaných ponúk.

4. Spôsob objednávania tovaru
Tovar si Kupujúci objednáva nonstop on-line. Predmetom kúpy je tovar, ktorý je presne špecifikovaný v objednávke, vygenerovanej po potvrdení objednávky. Predávajúci sa zaväzuje dodať presne tovar z ponuky uvedenej v elektronickom obchode. V prípade nedostupnosti požadovaného tovaru bude Kupujúci spätne informovaný a prípadné zmeny budú vzájomne odsúhlasené mailom. Predávajúci sa zaväzuje dodať nepoškodený tovar a v obale, ktorý spĺňa normy, predpisy a nariadenia platné na území Slovenskej republiky.

5. Potvrdenie objednávky
Potvrdenie objednávky Predávajúcim je zasielané e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v osobnom profile. Potvrdenie objednávky sa vykoná ihneď potom ako Predávajúci overí stav skladu dodávateľa a termín dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany.

6. Zrušenie objednávky
Kupujúci má možnosť zrušiť objednávku až do doby jej záväzného potvrdenia Predávajúcim. Zrušenie objednávky uskutočňuje Kupujúci telefonicky a následne potvrdením zrušenia e-mailom. Zrušenie objednávky zo strany Kupujúceho po jej potvrdení Predávajúcim je možné iba v prípade, že Predávajúci nedodrží podmienky dodania. Predávajúci má právo zrušiť objednávku ak nie je možné kontaktovať Kupujúceho. Ak dodávateľ nedodá Predávajúcemu objednaný tovar, Kupujúci za to nenesie zodpovednosť, objednávka sa ruší a sumu zaplatenú dopredu Predávajúci Kupujúcemu vráti.
Predávajúci má právo objednávku zrušiť v prípade, ak výrobca prestane tovar vyrábať alebo ak výrazne zmení cenu výrobku, omylom alebo technickou chybou bola prijatá objednávka s nesprávnou cenou tovaru. Taktiež v prípade príhody z titulu vyššej moci. V prípade, že zo strany Kupujúceho bola zaplatená suma za zrušenú objednávku je predávajúci bezodkladne povinný túto sumu Kupujúcemu v plnej výške vrátiť. V prípade zrušenia už potvrdenej objednávky Kupujúcim je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.

7. Platba
Platbu je možné vykonať:
- pri dodaní tovaru na dobierku v hotovosti (poplatok 1 Eur)
- platba vopred na bankový účet (bez poplatku)
- pri osobnom odbere na sklade v hotovosti (bez poplatku)

8. Dodanie tovaru
Dodacie lehoty sú individuálne a uvedené zvlášť pri každom výrobku. Ak je objednaný tovar na sklade je dodaný zákazníkovi do 1-4 pracovných dní. V prípade ak je treba tovar objednať u dodávateľa dodacia lehota môže byť od 2 do 8 týždňov., avšak snažíme sa o čo najkratšiu dodaciu lehotu. V prípade, že by sa táto uvedená dodacia lehota predĺžila z titulu vyššej moci, bude predávajúci bezodkladne o tomto informovať Kupujúceho. Termín a spôsob dodania bude avizovaný vopred. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto, bez montáže a inej manipulácie s tovarom.
V prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme po avizovanom dodaní tovaru ( telefón, e-mail), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si Kupujúci neprevezme tovar pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru je povinný uhradiť náklady prvého ako i opätovného doručenia tovaru.

Spôsob dodania tovaru:
- prostredníctvom prepravnej kuriérskej spoločnosti alebo pošty
- osobné vyzdvihnutie na sklade
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Cena za dodanie tovaru:

- Slovenskou poštou: 3 Eur  (2 - 4 pracovné dni)
- kuriérskou spoločnosťou GLS: 3 Eur (1 - 2 pracovné dni)

- doprava do Českej republiky: 5 Eur
- pri osobnom odbere bez poplatku

9. Vrátenie tovaru
Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v zmysle §7ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť odzmluvy uzavretej na dieľk alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpiť môže Kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi Predávajúcemu a to elektronicky na jeho e-mailovú adresu , alebo písomne doporučenou poštou. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu, variabilný symbol a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.
Pokiaľ už Kupujúci tovar obdržal a prevzal je povinný pri odstúpení od zmluvy tovar vrátiť na vlastné náklady predajcovi a vo vlastnom záujme ho poistiť nakoľko Predajca neručí za jeho poškodenie alebo prípadnú stratu pri preprave k Predajcovi. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom obale, nesmie byť používaný ani poškodený a musí byť vrátený s kompletným obsahom (príslušenstvo, záručný list, návod a pod.)
V prípade, že je tovar vrátený Predávajúcemu v inom ako v pôvodnom stave a obale, ( neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.) nie je Predajca povinný tovar prevziať. V prípade vráteného tovaru v originálnom obale už otvorenom Kupujúcim bude tovar prekontrolovaný a v prípade zistenia poškodenia alebo prípadne nekompletného dodania doplnkov, do ktorého patria nálepky, označenia loga výrobcu umiestneného výrobcom na tovare) si Predávajúci vyhradzuje právo náhrady spôsobnej škody.
Predávajúci vráti pri splnení podmienok vrátenie tovaru Kupujúcemu dlžnú sumu v plnej výške do 14 dní na účet kupujúceho.
Pri vrátení tovaru vyplňte formulár Odstúpenie od zmluvy a priložte ho k tovaru. Formulár si stiahnete tu: Formulár

10. Reklamácie a záruky
Reklamácie sú riešené v súlade s platnými právnymi normami. Kupujúci je povinný tovar ihneď po jeho prevzatí skontrolovať, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Za poškodenia vzniknuté prepravcom neručíme, avšak pri odoslaní tovaru je tento poistený a Kupujúci nenesie prípadnú škodu. Platí to pri objednaní prepravy tovaru Predajcom.
Reklamovaný chybný alebo poškodený tovar bude vymenený v čo najkratšom možnom čase. Náklady s tým spojené vrátenie chybného alebo poškodeného tovaru bude znášať Predávajúci.
Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak a vzťahuje sa iba na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym používaním alebo nesprávnym skladovaním.
Pri reklamácii Kupujúci oznámi reklamáciu Predávajúcemu e-mailom alebo telefonicky a prípadne i zaslaním fotodokumentácie. Do zásielky priloží Kupujúci dokument, v ktorom uvedie dôvod reklamácie, svoje kontaktné údaje ako aj kópiu dokladu (faktúry) o nadobudnutí reklamovaného tovaru u Predávajúceho. Reklamácia nie je oprávnená ak zákazník po prevzatí zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstave.

11. Nárok na uplatnenie reklamácie u Predávajúceho zaniká:
* nepredložením dokladu o zaplatení, faktúry, dodacieho listu alebo záručného listu
* neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
* uplynutím záručnej doby tovaru
* fyzickým alebo chemickým poškodením tovaru Kupujúcim
* neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
* poškodením pri vlastnej doprave tovaru, poškodením ohňom, alebo inými zásahom vyššej moci
* zásahom a manipulovanie s tovarom neoprávnenej osoby
* poškodením tovaru zjavne nadmerným zaťažovaním alebo používaním nie obvyklým spôsobom na ktorý je tovar určený, v rozpore s technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými na území SR.
Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní od dňa doručenia reklamovaného tovaru.

12. Alternatívne riešenie sporov:
Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.
Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Zákon sa ďalej nevzťahuje na spory:
v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,
pracovno– právneho charakteru,
súvisiace so službami všeobecného záujmu
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou,
finančné služby.
Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce", ale aj na spory „cezhraničné", t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.
Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.
Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.
Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.
Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.
Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR - http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

13. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru:
§ 622
(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
§ 623
(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info